ACTIEREGLEMENT UW ISOLATIEDIKTE = UW KORTING

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1 Dit actiereglement (hierna: Actiereglement) is van toepassing op de actie “uw isolatiedikte

= uw korting” georganiseerd door DW Coatings BVBA, met maatschappelijke zetel te

Weiveldlaan 41 A1, 1930 Zaventem (België), ingeschreven in het KBO - register met

ondernemingsnummer 0646.849.349 (hierna “DW Coatings”).

1.2 Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer dit Actiereglement en al haar

bepalingen, alsook alle beslissingen die DW Coatings in verband met de actie zal nemen.

1.3 Elke deelnemer die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden ontvangt conform de bepalingen

van dit Actiereglement een percentuele korting, gelijk aan de gekozen isolatiedikte, op de prijs

voor het leveren en plaatsen van de buitengevelisolatie en sierpleister bij goedkeuring van een

offerte voor de plaatsing van buitengevelisolatie en sierpleister (hierna: de “Actie”).


ARTIKEL 2 - TOELATINGSVOORWAARDEN DEELNEMER

2.1 Elke offerteaanvrager die op het ogenblik van de Actie 18 jaar of ouder is en woonachtig

is in België kan deelnemen aan de Actie.

2.2 Onvolledige offerteaanvragen die niet voldoen aan dit Actiereglement en/of

offerteaanvragen die na 31 maart 2020 binnenkomen worden niet in aanmerking genomen

voor de Actie.

2.3 Enkel individuele deelnames worden in aanmerking genomen.

2.4 In het geval dat een deelnemer niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, verliest hij/zij

automatisch zijn/haar recht op de korting, zonder schadevergoeding en zonder enig

verhaal.


ARTIKEL 3 - ACTIEVOORWAARDEN

3.1 Deze Actie is uitsluitend geldig bij een offerteaanvraag, voor het plaatsen van

buitengevelisolatie in combinatie met sierpleister van het merk CAPAROL, tussen de periode

van 19 februari 2020 tot en met 31 maart 2020.

3.2 Een procentuele korting zal toegekend worden naar gelang de dikte van de gekozen

buitengevelisolatie, met een maximum van 16% korting, zoals opgenomen in onderstaand

overzicht:

3.3 De korting wordt enkel toegekend op de prijs exclusief BTW voor de levering en plaatsing

van de buitengevelisolatie en sierpleister. Op alle andere werkzaamheden zal geen korting

gegeven worden, met inbegrip van (doch niet beperkt tot): voorbereidingswerken,

beschermingswerken, plaatsen van stellingen, afbraakwerken, plaatsing van blauwe steen,

plaatsing van nieuwe venstertabletten, meerwerken.

3.4 Om van de korting te kunnen genieten moet de werf opgestart worden voor 31 december

2020. Indien de werf door reden buiten de wil om van DW Coatings niet kan starten voor 31

december 2020 vervalt de korting. De werken zullen nog steeds uitgevoerd worden, echter

zonder aftrek van de op de offerte vermelde kortingspercentages.

3.5 De Actie is uitsluitend geldig op in België uit te voeren projecten.

3.6 Voor deze actie komen enkel projecten in aanmerking waarvoor door DW Coatings in het

verleden nog geen offerte werd opgemaakt.

3.7 Deze Actie is niet cumuleerbaar met andere acties van DW Coatings en is niet

overdraagbaar. De korting is niet overdraagbaar, omwisselbaar of uitbetaalbaar in geld.

3.8 DW Coatings behoudt zich het recht voor de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement

te wijzigen of de Actie eerder te beëindigen zonder opgave van redenen.


ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID

4.1 DW Coatings kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door

haar eigen zware of opzettelijke fout, fraude en bedrog. Voor overige fouten is DW Coatings

niet aansprakelijk. DW Coatings is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit

aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.2 Onverminderd artikel 4.1 en de bepalingen van dwingend recht, kan DW Coatings niet

aansprakelijk gehouden worden voor (doch niet beperkt tot):

- het wijzigen van de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement of het eerder beëindigen van

de Actie conform artikel 3.10 van het Actiereglement; en

- druk- en typefouten alsook andere technische problemen (waaronder het functioneren van

de website van DW Coatings). Als het verloop van de Actie door een technisch incident

verstoord zou worden, zal DW Coatings alles in het werk stellen om deze storende effecten te

neutraliseren.


ARTIKEL 5 – PRIVACY POLICY

5.1 In de privacyverklaring beschikbaar op www.dwcoatings.be wordt uiteengezet op welke

manier DW Coatings de persoonsgegevens van de deelnemers zal verwerken.


ARTIKEL 6 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

6.1 De Actie en dit Actiereglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

6.2 Alle geschillen met betrekking tot de Actie en dit Actiereglement behoren uitsluitend tot de

bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DW Coatings.


ARTIKEL 7 - VRAGEN EN OPMERKINGEN

7.1 Met vragen en opmerkingen kunt u tot één maand na afloop van de Actie steeds terecht

bij DW Coatings op het volgende e-mailadres: info@dwcoatings.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x